EB-5  กรีนการ์ดผ่านการลงทุน
IMMIGRANT INVESTOR

EB-5 กรีนการ์ดผ่านการลงทุน คืออะไร ?

        โครงการ กรีนการ์ด EB-5 ผ่านการลงทุน ดำเนินการผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS)โครงการนี้นักลงทุน สามี/ภรรยา และลูกที่ยังไม่สมรสสามารถสมัครขอกรีนการ์ด (ผู้พำนักอาศัยถาวร) ได้  โครงการนี้เป็นที่รู้จักในนามของ EB-5 ในกลุ่มการขอกรีนการ์ดผ่านการจ้างงานประเภทที่ 5  ในปี ค.ศ. 1990 รัฐสภาสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งโครงการ EB-5 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างงานโดยสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ  ในปี 1992 รัฐสภาได้ก่อตั้งโครงการนักลงทุนผู้ย้ายถิ่นฐาน (ย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐอเมริกาแบบถาวร) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ศูนย์ส่วนภูมิภาค (Regional Center) โครงการอนุญาติให้ผู้ประกอบการทำการลงทุนชิงพาณิชย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการส่วนภูมิภาคซึ่งโครงการส่วนภูมิภาคนี้ได้รับการอนุมัติผ่าน USCIS ซึ่งจะพิจารณาด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

คุณสมบัติผู้สมัครผ่านโครงการ กรีนการ์ด EB-5 ผ่านการลงทุน

       นักลงทุงประเภท EB-5 จะต้องทำการลงทุนในกิจการพาณิชย์ใหม่ ซึ่งเป็นกิจการพาณิชย์ต่อไปนี้

  • กิจการพาณิชย์ที่ก่อตั้งขึ้นหลัง 29 พ.ย. 1990 หรือ

  • กิจการที่ก่อตั้งในวันที่ 29 พ.ย.1990 หรือก่อนหน้านี้มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

            o  กิจการดังกล่าวมีการเปลี่ยนโครงสร้างหรือองค์กร ในแบบลักษณะที่ส่งผลไปแนวทางเดียวกันกับ กิจการพาณิชย์แบบใหม่  หรือ 

            o  ทำการขยายการลงทุนโดยต้องมีเปอร์เซนต์ความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มเป็น 40% หรือมีปริมาณการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

       ข้อกำหนดการสร้างงาน

            o  จะต้องสร้างงานหรือเก็บรักษาตำแหน่งงานประจำเดิมที่มีอยู่แล้วในบริษัทอย่างน้อย 10 ตำแหน่ง ให้แก่ลูกจ้างชาวอเมริกันภายในระยะเวลา 2 ปี นับเริ่มตั้งแต่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาและถือสถานะผู้พำนักอาศัยถาวร (หรือหากเกิน 2 ปี จะต้องอยู่ในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผลในกรณีที่ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบ)

            o  สร้างหรือเก็บรักษางานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

                  - การสร้างงานแบบทางตรง คือ งานที่มีอยู่แล้วในกิจการก่อนผู้ลงทุนทำการซื้อโดยและผู้ลงทุนยังคงเก็บรักษาตำแหน่งงานเหล่านั้น

                  - การสร้างงานแบบทางอ้อมคือ ตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดจากการลงทุนของนักลงทุนประเภท EB-5

หมายเหตุ: จะถือว่าผู้ลงทุนทำการเก็บรักษางานก็ต่อเมื่อธุรกิจที่ซื้อต่อมีปัญหาและทำการลดตำแหน่งงานโดยหลังจากที่ผู้ลงทุนทำการซื้อต่อธุรกิจนั้นผู้ลงทุนทำการรักษางานที่กำลังจะโดนปลดหรือโดนปลดไปแล้วจากบริษัทดังกล่าว

ข้อกำหนดด้านการลงทุน

ทุน คือ เงินสด, อุปกรณ์, สินค้าคงเหลือ, ทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรม, เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และหนี้สินที่ค้ำประกันโดยทรัพย์สินของผู้ประกอบการต่างชาติซึ่งผู้ประกอบการต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้รับผิดชอบหลักของทุนทั้งหมด สินทรัพย์ที่ใช้ในการยื่นเรื่องขอวีซ่าเพื่อการดำเนินกิจการพาณิชย์ใหม่จะต้องไม่ติดค้ำประกันหนี้สินขณะยื่นเรื่องขอวีซ่า การประเมินค่าทุนจะประเมินตามมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมโดยประเมินเป็นค่าเงินสกุล ดอลล่าสหรัฐ สินทรัพย์ที่ประเมินจะต้องเป็น สินทรัพย์สุจริตเท่านั้น (ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ได้รับโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม)
ตามพรบ.มาตรา 203(b)(5)  หมายเหตุ: เงินทุนจะต้องไม่ได้มาจากการยืม

 

ข้อกำหนดขั้นต่ำ

1) ข้อกำหนดขั้นต่ำการลงทุนอยู่ที่ 1 ล้าน เหรียญดอลล่าสหรัฐ

2) พื้นที่จ้างงาน (ให้เน้นการจ้างงานในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่มีอัตราการว่างงานสูง) หากทำการลงทุนในพื้นที่จ้างงานที่กำหนดนักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำ 500,000 เหรียญดอลล่าสหรัฐ

 

ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าถาวร EB-5

ขั้นตอนที่1: ยื่นเอกสาร I-526 คำร้องโดยผู้ประกอบการต่างชาติ

กระบวนการ: โครงการวีซ่า EB-5 เป็นขั้นตอนที่ใช้ความชำนาญการ ดังนั้นจะต้องให้ทนายเป็นผู้เตรียม และยื่นเอกสารการสมัคร

ข้อกำหนด: ต้องทำการตรวจสอบประวัติและต้องสอบการมีสิทธิ์ ผู้ประกอบการทำการโอนเงินไปยังศูนย์ส่วนภูมิภาค หรือ โอนให้กับ LLC

ระยะเวลา: ประมาณ 14 เดือน รอการอนุมัติ 

ข้อรับผิดชอบ: หลังจากทาง USCIS อนุมัติ ทางบริษัทจะปฏิบัติขั้นตอนต่อไป ในกรณีที่ USCIS ไม่อนุมัติทางบริษัทจะโอนเงินลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

 

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นแบบฟอร์ม I-485 ใบสมัครขอเป็นผู้อาศัยถาวรหรือขอเปลี่ยนสถานะ (กรณีอยู่ในอเมริกา) หรือแบบฟอร์ม DS-260 ใบสมัครวีซ่าถาวร (กรณีอยู่ต่างประเทศ)

กระบวนการ: หลังจากที่ทาง USCIS ทำการอนุมัติฟอร์ม I-526 ทางทนายจะเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับการขอวีซ่า EB-5 เพื่อเดินทางมายังสหรัฐฯ

ข้อกำหนด: นักลงทุน/ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนการเข้าสัมภาษณ์วีซ่า ณ สถานทูตสหรัฐฯ ในประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัยอยู่

ระยะเวลา: ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

ข้อรับผิดชอบ:ในขั้นตอนนี้นักลงทุนจะได้รับวีซ่า EB-5 และเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาพร้อมกับจะได้ กรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข อายุ 2 ปี

 

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นแบบฟอร์ม I-829 ยื่นคำร้องโดยผู้ประกอบการเพื่อยกเลิกเงื่อนไข

ยืนเรื่อง 90 วันก่อนระยะเวลา 2 ปีที่ครบกำหนดกรีนการ์ด EB-5 แบบมีเงื่อนไข ถ้า USCIS อนุมัติการยื่นคำร้อง เงื่อนไขของกรีนการ์ดจะถูกยกเลิก และได้รับกรีนการ์ดถาวร 10 ปี พร้อมทั้งสมาชิกครอบครัวที่ติดตามจะได้รับอนุญาติให้อาศัยในสหรัฐโดยถาวร

 

ระยะเวลาโครงการ

วีซ่าถาวร EB-5 จะเปลี่ยนเป็นกรีนการ์ดแบบมีเงื่อนไข 2 ปี ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสามารถเปลี่ยนเป็นระยะ 10 ปี เมื่อทำเรื่องยกเลิกเงื่อนไขตามข้อกำหนด โดยที่สามารถต่อได้เรื่อยๆโดยไม่กำหนดครั้ง

สิทธิ และ หน้าที่รับผิดชอบ ของผู้ถือกรีนการ์ด (ผู้พำนักอาศัยถาวร)

ผู้พำนักอาศัยถาวร (ผู้ถือกรีนการ์ด), มีสิทธิ ดังต่อไปนี้:

            •  สิทธิในการอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ให้ถูกตัดสิทธิที่อยู่ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง

            •  ทำงานที่ถูกกฎหมายของประเทศสหรัฐและสามารถสมัครงานตามคุณสมบัติที่ตนมี (ในบางงานจะกำหนดให้กับสัญชาติอเมริกันเท่านั้นเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง)

            •  สิทธิในการได้รับคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฏหมายของรัฐที่ตนอยู่

ในฐานะของผู้ถือกรีนการ์ด มีหน้าที่รับผิดชอบ :

            •  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐที่ตนอยู่

            •  ต้องยื่นขอคืนภาษี และรายงานรายได้ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานภาษีของรัฐที่อาศัยอยู่

            •  ให้การสนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย และไม่เข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยผิดกฎหมาย

            •  เพศชายอายุระหว่าง 15-25 ปี ต้องทำการลงทะเบียน ระบบกำลังพลสำรอง

 

การรักษาสิทธิผู้พำนักอาศัยถาวร หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด

หลังจากได้สิทธิเป็นผู้ถือกรีนการ์ดอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ถือกรีนการ์ดสามารถถือสิทธิได้จนกว่าจะดำเนินการดังต่อไปนี้

            •  สมัครขอสัญชาติอเมริกัน หรือ

            •  ถูกถอนสิทธิโดยกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ ละทิ้งสิทธิด้วยตัวเอง ผู้ถือกรีนการ์ดอาจเสียสิทธิหรือยกเลิกสิทธิได้ หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

เงื่อนไขของผู้พำนักอาศัยถาวร (ผู้ถือกรีนการ์ด) 

มาตรา 216 แห่ง พรบ. ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกา อนุญาติให้บุคคลอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรแบบมีเงือนไข ผ่านการแต่งงาน

มาตรา 216A อนุญาติให้บุคคลอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรแบบมีเงือนไข ผ่านการลงทุน 

ในสองกรณีข้างต้น ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ สามารถถอนสิทธิผู้ถือกรีนการ์ดได้ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริต เป็นต้น 

ในกรณีผู้ถือกรีนการ์ดถูกดำเนินการเพิกถอนสิทธิผู้ถือกรีนการ์ดอาจยื่นเรื่องให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ทำการตรวจสอบคดีอีกครั้ง ก่อนที่คดีจะไปถึงศาล

 

ขั้นตอนการเพิกถอนสิทธิ 

ผู้ถือกรีนการ์ดจะถูกเพิกถอนสิทธิในการถือกรีนการ์ดทันที หากศาลพิจารณาว่าผิดจริง 

มาตรา 212 และ 237 แห่ง พรบ. ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐอเมริกา อธิบายว่าศาลสามารถสั่งถอดถอนสิทธิและผู้ถูกถอนสิทธิต้องเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ละทิ้งสถานะภาพผู้พำนักอาศัยถาวร (กรีนการ์ด)

ผู้ถือกรีนการ์ดอาจเสียสถานะของตนโดยเจตนา หากกระทำการต่อไปนี้

            •  ย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ เจตนาที่จะตั้งถิ่นฐาน ณ ประเทศนั้นๆ อย่างถาวร

            •  อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาเกินเวลาที่กำหนด ยกเว้นในกรณีที่ชี้แจงสาเหตุของการอาศัยอยู่นอกประเทศเป็นการชั่วคราวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต้องแสดงสาเหตุดังต่อไปนี้

            o  เหตุผลในการเดินทาง

            o  ระยะเวลาที่จะอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

            o  มีสาเหตุในการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอื่นๆ อีกหรือไม่

            o  สถานการณ์ที่อาจยืดระยะเวลาการอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

            o  หมายเหตุ: จะต้องทำการแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และได้รับเอกสารอนุญาติเดินทางกลับเข้าประเทศก่อนเดินทาง หรือได้รับวิซ่าเดินทางกลับเข้าประเทศ (SB-1) จากสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในประเทศที่จะเดินทางไป ซึ่งเอกสารข้างต้นจะต้องใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในประเทศ

            •  ไม่ทำการยื่นเรื่องขอคืนภาษี (ถึงแม้อยู่ต่างประเทศก็ต้องทำเรื่องยื่นขอคืนภาษี)

            •  แจ้งในใบขอคืนภาษีว่า ไม่ใช่ ผู้พำนักอาศัยถาวร (ผู้ถือกรีนการ์ด)

 

รายงานการถูกถอนสถานะผู้พำนักอาศัยถาวร (กรีนการ์ด)

ในบทบัญญัติแห่ง ประมวลรัษฎากร มาตรา 6039G(d)(3) กล่าวว่า กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะต้องแจ้งสำนักงานสรรพากรห ากมีการเพิกถอนสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร ในสาเหตุต่อไปนี้

            •  ถูกสั่งให้ออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ 

            •  ผู้ถือกรีนการ์ดเลือกที่จะละทิ้งสถานะของตนและทำการเวนคืนกรีนการ์ด 

ครอบครัวสามารถสมัครผ่านโครงการ EB-5 ด้วยได้หรือไม่

คำตอบคือ ได้ หลังจากผู้สนใจทำการสมัคร คู่สมรส และลูกอายุไม่เกิน 21 ปี สามารถขอกรีนการ์ด ร่วมกันได้

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและเงื่อนไขต่างๆ ตรวจสอบได้ที่ https://www.uscis.gov/eb-5